Κυμινέλαιο

ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΙΝΟ

Τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο χρησιμοποιεῖται ὡς συμπλήρωμα διατροφῆς καί ἔχει πολλαπλὲς καὶ σημαντικὲς θετικὲς ἐπιδράσεις στὴν ὑγεία. Παρὰ ταῦτα πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται μὲ προσοχή, καὶ μὲ κανένα τρόπο νὰ μὴν ἀντικαθιστᾶ τὴν κλασσικὴ θεραπεία ποὺ συνιστοῦν οἱ εἰδικοὶ ἰατροὶ γιὰ τὶς συγκεκριμένες ἀσθένειες. Οἱ πληροφορίες αὐτές, ἀφοροῦν πηγὲς καὶ βιβλιογραφία γιὰ τὸ μαῦρο κύμινο καὶ τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο, εἶναι ἐνημερωτικὲς καὶ δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ἀπὸ μόνες τους ὡς ἰατρικὲς ὁδηγίες γιὰ διάγνωση καὶ θεραπεία. Γιὰ τὴν καταπολέμηση κάποιας ἀσθένειας συμβουλεύεστε πάντοτε ἕναν εἰδικὸν ἰατρό. Ἡ χρήση τοῦ λαδιοῦ αὐτοῦ πρέπει νὰ συνοδεύεται μὲ μία ὀλιστικὴ προσέγγιση τῆς φυσικῆς ὑγείας καὶ εὐεξίας. Ἡ ἱκανότητα καὶ ἡ δύναμη τοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ ἀποθεραπεία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὅλη διατροφή, τὸν τρόπο ζωῆς καὶ διαφόρους ἄλλους περιβαλλοντικοὺς παράγοντες.

Πολλαπλές Χρήσεις

Βασική Δράση

Τὸ ἰνστιτοῦτο ἔρευνας γιὰ νέες θεραπευτικὲς μεθόδους τοῦ Μονάχου πιστοποίησε πρόσφατα μὲ τὶς πιὸ σύγχρονες ἀναλυτικὲς μεθόδους, ὅτι τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο περιέχει πάνω ἀπὸ 100 πολύτιμα θρεπτικὰ συστατικὰ ποὺ προάγουν τὴν ὑγεία τοῦ ὀργανισμοῦ, καὶ ὅτι παρουσιάζει τὴν μεγαλύτερη κλινικὴ ἀποτελεσματικότητα ἀνάμεσα σὲ ὅλα τὰ συμπληρώματα διατροφῆς.