Κυμινέλαιο

Συχνές Ερωτήσεις

Ναί. Τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλὲς γιὰ χρήση ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ βρέφη, ἀλλὰ οἱ δοσολογίες ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἔντυπο αὐτὸ πρέπει νὰ μειώνονται ἀναλογικά, μὲ βάση τὸ βάρος τοῦ σώματός τους.

Καὶ τὰ δύο εἶναι ἐξίσου ἀποτελεσματικά, ἀλλὰ τὸ λάδι τοῦ μαύρου κυμίνου εἶναι πολὺ πιὸ συμπυκνωμένο καὶ περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες ἀπαραιτήτων λιπαρῶν ὀξέων. Χρειάζεται πολλὴ προσοχὴ ὅταν χρησιμοποιοῦμε χαμηλῆς ποιότητας εἰσαγόμενο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο, ἐπειδὴ πολλὰ τέτοια λάδια νοθεύονται ἢ ἀναμιγνύονται μὲ κοινὰ φυτικὰ λάδια. Ἐπίσης, μερικὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐξάγονται μὲ θερμότητα καὶ ἑξάνιο (hexane), ἕνα παράγωγο τοῦ πετρελαίου. Χρησιμοποιεῖτε πάντοτε προϊὸν τοῦ ὁποίου ἡ συσκευασία ἀναφέρει ὅτι προέρχεται κατὰ 100% ἀπὸ ψυχρὴ ἔκθλιψη καὶ ὅτι εἶναι ἐλεύθερο ἀπὸ ὁποιεσδήποτε διαλυτικὲς οὐσίες.

Τὸ μαῦρο κύμινο εἶναι ἕνα βότανο μὲ πολύπλευρες ἰδιότητες καὶ χρήσεις καὶ πολλαπλὰ ὀφέλη, ἰδιαίτερα στὶς περιπτώσεις ὅπου ἀπαιτεῖται ἡ διατήρηση ἑνὸς ἰσχυροῦ καὶ ὑγιοῦς ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος. Εἶναι ἐπίσης πολὺ χρήσιμο σὲ ἀναπνευστικὰ προβλήματα καὶ ἐποχιακὲς ἀλλεργίες, σὲ ἀδυνατισμένο ἢ ὑπερδιεγερμένο ἀνοσοποιητικὸ σύστημα, σὲ δυσλειτουργία τῶν νεφρῶν ἢ τοῦ ἥπατος (συκωτιοῦ), σὲ ἀρθριτικὰ προβλήματα καὶ στὴν χαμηλὴ κυκλοφορία τοῦ αἵματος. Τὸ μαῦρο κύμινο εἶναι ἕνα ἐντελῶς ἀκίνδυνο βότανο ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τοὺς πάντες. Δὲν ἔχουν παρατηρηθεῖ καθόλου παρενέργειες καὶ ἔχει μία μακραίωνη ἱστορία χρήσης μερικῶν χιλιετιῶν.

Τὸ μαῦρο κύμινο ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ ἐνισχύει τὸν μεταβολισμὸ καὶ νὰ προάγει τὴν πέψη. Μελέτες ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀποδεικνύουν ὅτι τὸ μαῦρο κύμινο ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ μειώνει τὰ ἐπίπεδα τοῦ σακχάρου στὸ αἷμα, καὶ ὡς ἐκ τούτου μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ χρήσιμο γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ διαβήτη.

Μὲ τὴν δημιουργία προσταγλανδίνης Ε1 ὁλόκληρο τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα ἐναρμονίζεται καὶ οἱ ὑπερδιεγερμένες ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις σταθεροποιοῦνται. Ἀναχαιτίζοντας τὶς μολύνσεις, τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα εἶναι σὲ θέση νὰ προλαμβάνει καὶ νὰ ἐλέγχει διάφορες χρόνιες παθήσεις. Τὰ ὑγιῆ κύτταρα προστατεύονται ἀπὸ τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες τῶν ἰῶν καὶ ἔτσι ἀποτρέπεται ὁ σχηματισμὸς ὄγκων. Ὡς ἀποτέλεσμα, μέσα στὰ κύτταρα παράγεται ἡ ἰντερφερόνη, μία πρωτεΐνη ποὺ ἀποτρέπει τὴν ἀνάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμῶν.

Ἀπὸ τὸ 1959 μέχρι σήμερα ἔχουν γίνει πάνω ἀπὸ 250 μελέτες καὶ ἔρευνες σὲ διεθνῆ πανεπιστήμια καὶ ἔχουν δημοσιευθεῖ ἑκατοντάδες ἄρθρα σὲ διάφορα ἔγκυρα ἐπιστημονικὰ περιοδικά. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἔρευνες ἔχουν πιστοποιήσει ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς χρήσεις τοῦ μαύρου κυμίνου. Τὸ 1960 Αἰγύπτιοι ἐρευνητὲς ἀπομόνωσαν τὴν νιγελλόνη, ἕνα αἰθέριο ἔλαιο ποὺ συναντᾶται ἀποκλειστικὰ στὸ μαῦρο κύμινο, στὸ ὁποῖο καὶ ὀφείλεται ἡ βρογχοδιασταλτικὴ ἐπίδραση τοῦ τελευταίου. Πρόσφατα, ἐπιστήμονες στὴν Εὐρώπη ἔχουν μελετήσει τὶς ἀντιβακτηριακὲς καὶ ἀντιμυκητιακὲς ἰδιότητες τοῦ λαδιοῦ ἀπὸ μαῦρο κύμινο. Ἐπιστήμονες σὲ ἐργαστήρια καρκίνου καὶ ἀνοσοβιολογίας ἀναφέρουν στὶς μελέτες τους ὅτι τὸ μαῦρο κύμινο ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ διεγείρει τὸν μυελὸ τῶν ὀστῶν, νὰ ἀναπαράγει τὰ κύτταρα τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, νὰ αὐξάνει τὴν παραγωγὴ ἰντερφερόνης, νὰ προστατεύει τὰ ὑγιῆ κύτταρα ἀπὸ τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες τῶν ἰῶν, καὶ τέλος νὰ πολλαπλασιάζει τὰ ἀντισώματα ποὺ παράγουν λεμφοκύτταρα.

Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων τὸ μαῦρο κύμινο ἐχρησιμοποιεῖτο σὲ μία ποικιλία προβλημάτων καὶ θεραπειῶν ποὺ εἶχαν σχέση μὲ τὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα, στομαχικὲς καὶ γαστρεντερικὲς δυσλειτουργίες, τὴν ὑποστήριξη τῆς ὀρθῆς λειτουργίας τῶν νεφρῶν καὶ τοῦ ἥπατος (συκωτιοῦ), τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, τὴν ὁμαλὴ κυκλοφορία τοῦ αἵματος καὶ τὴν βελτίωση τῆς ὅλης ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ μαῦρο κύμινο χρησιμοποιεῖται ἐπίσης τοπικὰ μὲ ἐξωτερικὴ χρήση σὲ διάφορα δερματικὰ προβλήματα, κατὰ τῆς ξηρότητας τοῦ δέρματος, στὶς ἀρθρώσεις, γύρω ἀπὸ τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιὰ καὶ γιὰ ἐντριβὲς στὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς.

Τὸ μαῦρο κύμινο περιέχει πάνω ἀπὸ 100 συστατικά, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, μεταξὺ τῶν ὁποίων 35% ἔλαια, 21% πρωτεῗνες καὶ 38% ὑδατάνθρακες. Ἀπὸ τὰ ἔλαια, περισσότερο ἀπὸ 50% εἶναι πολυακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα ἀπαραίτητα γιὰ τὸν ὀργανισμό, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ μαῦρο κύμινο νὰ εἶναι μία πλούσια πηγή τους γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τὸ λινολεϊκὸ καὶ τὸ λινολενικὸ ὀξὺ ποὺ περιέχει συμβάλλουν στὴν παραγωγὴ προσταγλανδίνης Ε1, ἡ ὁποία ἐμποδίζει τὶς μολύνσεις, ἐξισορροπεῖ τὴν λειτουργία τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος καὶ ρυθμίζει τὶς ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις τοῦ ὀργανισμοῦ. Τὸ λινολενικὸ ὀξὺ βοηθᾶ ἐπίσης στὴν σταθεροποίηση τῆς μεμβράνης τῶν κυττάρων. Τὸ μαῦρο κύμινο περιέχει ἐπίσης περίπου 0,5-1,5% αἰθέρια ἔλαια, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ νιγελλόνη καὶ ἡ θυμοκινόνη. Ἡ ἔρευνα ἔχει ἀποδείξει ὅτι αὐτὲς ἔχουν ἀντιισταμινικές, ἀντιοξειδωτικές, ἀντιμολυσματικὲς καὶ βρογχοδιασταλτικὲς ἰδιότητες.

Τὸ μαῦρο κύμινο εἶναι ἕνα παραδοσιακὸ βότανο ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους στὴν Μέση Ἀνατολή, τὴν Νότια Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρική, γιὰ τὴν προαγωγὴ τῆς ὑγεία τους καὶ τὴν ὅλη εὐεξία τοῦ ὀργανισμοῦ. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ φέρει καὶ τὴν ὀνομασία Εὐλογημένο Σπέρμα.