Κυμινέλαιο

Χρήσεις

Χρήσεις

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Τὰ δύο βασικότερα πτητικὰ ἔλαια ποὺ βρίσκονται στὸ μαῦρο κύμινο, εἶναι ἡ νιγελλόνη καὶ ἡ θυμοκινόνη. Ἡ νιγελλόνη ἔχει ταυτόχρονα ἀντισπασμωδικὲς καὶ βρογχοδιασταλτικὲς ἰδιότητες, οἱ ὁποῖες συμβάλλουν στὴν δραστικότητα τοῦ μαύρου κυμίνου κατὰ τῶν ἀσθενειῶν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος. Ἡ νιγελλόνη δρᾶ ἐπίσης ὡς ἀντιισταμινική, βοηθῶντας ἔτσι στὴν μείωση τῶν ἀνεπιθυμήτων συμπτωμάτων σὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ ἀλλεργίες.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ θυμοκινόνη ἔχει ἐξαιρετικὲς ἀντιφλεγμονώδεις καὶ ἀναλγητικὲς ἰδιότητες. Ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνα ἰσχυρὸ ἀντιοξειδωτικό, βοηθᾶ στὸν καθαρισμὸ τοῦ σώματος ἀπὸ τὶς τοξίνες, καὶ εἶναι μία ὑγιὴς καὶ ἀκίνδυνη ἐναλλακτικὴ λύση στὴν κορτιζόνη, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται πολὺ συχνὰ γιὰ τὴν θεραπεία αὐτῶν ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ ἀλλεργίες, μὲ ἐπικίνδυνες ὅμως πολλὲς φορὲς συνέπειες γιὰ τὸν ὀργανισμό. Τέλος, ἡ ταυτόχρονη συνέργεια τῆς νιγελλόνης μὲ τὴν θυμοκινόνη ἐνισχύουν τὴν δράση τοῦ μαύρου κυμίνου κατὰ τῶν ἀσθενειῶν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
Τὸ μαῦρο κύμινο ἀποτελεῖ μία πλουσιότατη πηγὴ πολυακορέστων λιπαρῶν ὀξέων. Τὰ πολυακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα παίζουν θεμελιώδη καὶ κεντρικὸ ρόλο στὴν καθημερινὴ ὑγεία καὶ εὐεξία τοῦ ὀργανισμοῦ. Βοηθοῦν στὴν ρύθμιση τοῦ μεταβολισμοῦ, μεταφέρουν τὶς τοξίνες στὴν ἐπιφάνεια τοῦ δέρματος γιὰ τὴν ἀποβολή τους ἀπὸ τὸ σῶμα, ἰσορροποῦν τὰ ἐπίπεδα τῆς ἰνσουλίνης, ρυθμίζουν τὴν χοληστερόλη, βελτιώνουν τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος καὶ προάγουν τὴν ὁμαλὴ καὶ ὑγιῆ λειτουργία τοῦ ἥπατος (συκωτιοῦ). Ἡ ἀνεπάρκεια πολυακορέστων λιπαρῶν ὀξέων στὸν ὀργανισμὸ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἕνα πλῆθος προβλημάτων ὑγείας, μεταξὺ τῶν ὁποίων διαταραχὲς τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἀνεξέλεγκτη ἐμφάνιση ὄγκων καὶ δερματικὲς ἀσθένειες.
Ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ μαῦρο κύμινο ὑπερασπίζεται τὶς ζωτικὲς λειτουργίες τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔχει τὴν δύναμη νὰ καταπολεμεῖ ἕνα μεγάλο φάσμα ἀσθενειῶν, ὡς ἰαματικὸ καὶ ὡς προληπτικὸ φάρμακο ταυτόχρονα. Ὡς ἀποτέλεσμα, τὸ μαῦρο κύμινο ἔχει ἀναδειχθεῖ ἰσχυρὸς σύμμαχος κατὰ διαφόρων παθήσεων, ὅπως π.χ. αὐτὲς ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ βακτήρια καὶ ἰούς, καὶ συνήθεις ἀλλεργίες. Ἔχει ἐπίσης ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι πολύτιμο ἀκόμη καὶ σὲ θανατηφόρες ἀσθένειες, ὅπως ὁ καρκίνος καὶ τὸ AIDS. Γιὰ καλὴ ὑγεία καὶ εὐεξία, ἀπαιτεῖται ἕνα ἰσχυρὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα, γι’ αὐτὸ οἱ ἰδιότητες ποὺ κατέχει τὸ μαῦρο κύμινο διαδραματίζουν κεντρικὸ ρόλο στὴν ἀνάκαμψη, τὴν ὀρθὴ λειτουργία καὶ τὴν διατήρηση τῆς βέλτιστης ἀποτελεσματικότητας τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
Ὅλες οἱ πιὸ πάνω λειτουργίες τοῦ μαύρου κυμίνου τὸ καθιστοῦν ὡς τὸν ἰδανικότερο ὑποψήφιο γιὰ τὴν πρόληψη καὶ θεραπεία τοῦ καρκίνου. Οἱ ἐπιστήμονες προσπαθοῦν σήμερα νὰ ἀνακαλύψουν τὶς εὐεργετικὲς ἰδιότητες ποὺ ἔχει τὸ μαῦρο κύμινο καὶ σὲ διάφορα ἄλλα προβλήματα ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ δρ. Peter Schleicher, ἀνοσολόγος στὴν Γερμανία, στὸν ὁποῖο τὸ 1986 ἀπονεμήθηκε ὁ τίτλος τοῦ νεαρωτέρου μέλους τῆς Παγκόσμιας Ἀκαδημίας Ἐπιστημόνων, ἐξέτασε τὸ λάδι τοῦ μαύρου κυμίνου στὸ ἰνστιτοῦτο του μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακαλύψει νέες θεραπεῖες σὲ χρόνιες παθήσεις καὶ νὰ μελετήσει τὶς ἐπιδράσεις του. Τὰ συμπεράσματά του ἦταν τὰ ἴδια μὲ ἐκεῖνα τῶν προηγουμένων ἐρευνητῶν ποὺ μελέτησαν τὸ λάδι αὐτό. Ὁ δρ. Schleicher ἀναφέρει ὅτι μὲ τὴν χρήση τοῦ λαδιοῦ ἀπὸ μαῦρο κύμινο εἰσέρχονται στὸν ὀργανισμὸ πολύτιμα πολυακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ λινολεϊκὸ καὶ τὸ λινολενικὸ ὀξύ. Τὰ συγκεκριμένα αὐτὰ λιπαρὰ ὀξέα ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ συνθέτουν πολύτιμες οὐσίες, οἱ ὁποῖες παράγονται ἀπὸ τὴν προσταγλανδίνη Ε1 καὶ ρυθμίζουν τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα. Τὸ λινολεϊκὸ ὀξὺ σταθεροποιεῖ καὶ ἰσχυροποιεῖ τὶς κυτταρικὲς μεμβράνες, ἐνῷ ἡ προσταγλανδίνη ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ ἐμποδίζει τὶς φλεγμονές. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ σταματοῦν οἱ ἀνεξέλεγκτες ἀντιδράσεις τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ποὺ προκαλοῦν τὶς ἀσθένειες, οἱ ὁποῖες ἀσθένειες ἐὰν συνεχιστοῦν μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ χρόνιες παθήσεις, ἀπὸ ἀκμὴ καὶ ἀλλεργικὸ κατάρρουν μέχρι καὶ καρκίνο.

ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ἀνάμεσα στὸ πλῆθος τῶν ἐκπληκτικῶν ἀνακαλύψεων τῶν ἐρευνητῶν, εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο φυσικὸ φάρμακο, στὶς περιπτώσεις τῶν αὐτοανόσων ἀσθενειῶν. Οἱ αὐτοάνοσες ἀσθένειες εἶναι οἱ καταστάσεις ὅπου οἱ ἀσθενεῖς ὑποφέρουν ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ὀργανισμός τους ἐπιτίθεται στὸν ἑαυτό του. Τὸ λάδι ποὺ ἐξάγεται ἀπὸ τὸ μαῦρο κύμινο θεωρεῖται ὡς ἐναρμονιστικὸ τῆς ἀνισορροπίας ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς αὐτοάνοσες καταστάσεις, ὅπου τὰ ἴδια τὰ ἀντισώματα τοῦ ὀργανισμοῦ σκοτώνουν τὰ ὑγιῆ κύτταρα. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἡ κλασσικὴ ἰατρικὴ συνήθως χορηγεῖ ἰντερφερόνη. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ μαύρου κυμίνου καὶ ἰντερφερόνης εἶναι ὅτι γιὰ τὸ μαῦρο κύμινο δὲν ὑπάρχουν καθόλου γνωστὲς παρενέργειες, ὅταν χρησιμοποιεῖται σὲ κανονικὲς ποσότητες. Μὲ λίγα λόγια, τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο βελτιώνει καὶ σταθεροποιεῖ τὴν ἀντίσταση τοῦ ὀργανισμοῦ στὶς μολύνσεις, διεγείρει τὸν μυελὸ τῶν ὀστῶν καὶ ἐνισχύει σημαντικὰ τὴν ὅλη λειτουργία τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, βοηθῶντας ἔτσι στὴν ἐξάλειψη τῶν αὐτοανόσων ἀσθενειῶν.

Οἱ ἔρευνες τῶν ἐπιστημόνων πιστοποιοῦν ὅτι ἕνα ἀνοσοποιητικὸ σύστημα ποὺ ἔχει ἐξασθενήσει μπορεῖ καὶ πάλιν νὰ ρυθμιστεῖ μὲ τὴν ἰσχυρὴ ἐπίδραση τοῦ λαδιοῦ αὐτοῦ. Σὲ συγκεκριμένη ἔρευνα, ὁ δρ. Schleicher ἔχει δοκιμάσει τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ λαδιοῦ σὲ 600 ἀσθενεῖς. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας ἔδειξαν ὅτι τὸ 70% τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ ἀλλεργίες θεραπεύτηκαν ἐντελῶς. Μεταξὺ αὐτῶν ὑπῆρχαν καὶ ἀσθενεῖς ποὺ ἦταν ἀλλεργικοὶ στὴν γύρη καὶ τὴν σκόνη (ἀλλεργικὸς κατάρρους), ἀσθενεῖς ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ ἀκμὴ (σπυράκια προσώπου), ἀπὸ νευρο-δερματολογικὲς ἀσθένειες (ἐξανθήματα), ἆσθμα, πιτυρίδα, φλεγμονές, κόπωση, ἐνοχλήσεις στὰ ἔντερα κ.ἄ. Κατὰ κανόνα ὁ ὀργανισμὸς τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν ἔχει ἀσθενῆ ἀντίσταση καὶ συνεπῶς εἶναι εὐπρόσβλητος στὶς μολύνσεις. Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν λόγο ὁ δρ. Schleicher ἔχει συμπεριλάβει τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο ἀνάμεσα στὶς προληπτικὲς θεραπεῖες του κατὰ τοῦ κρυολογήματος καὶ τῆς γρίππης. Ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει, ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ λάδι αὐτὸ εἶναι τόσο ἐξαιρετικὸ εἶναι ἐπειδὴ τὰ ἐπὶ μέρους συστατικά του δροῦν σὲ πλήρη ἁρμονία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιφέρουν τὴν βέλτιστη θεραπεία σὲ τόσα πολλὰ προβλήματα ὑγείας. Ἀναφέρει ὅμως ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νὰ χρησιμοποιεῖται μόνο τὸ ἐντελῶς γνήσιο καὶ δοκιμασμένο λάδι. Οἱ συνάδελφοι τοῦ δρ. Schleicher ἀντέδρασαν πολὺ θετικὰ μετὰ τὴν δημοσίευση τῆς ἐπιτυχίας ποὺ εἶχε ἡ χρήση τοῦ λαδιοῦ ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΟ
Ἔχουν γίνει πολλὲς μελέτες σὲ ζῶα ποὺ εἶχαν διαβητικὲς ἀσθένειες καὶ ψηλὰ ἐπίπεδα σακχάρου. Ὅλες οἱ μελέτες ἔδειξαν σημαντικὴ μείωση τοῦ γλυκαιμικοῦ δείκτη μετὰ ἀπὸ 48 ὧρες χορήγησης λαδιοῦ μαύρου κυμίνου. Οἱ μελέτες ἔδειξαν ὅτι τὰ ἐπίπεδα τοῦ σακχάρου συνέχισαν νὰ μειώνονται μέχρι καὶ μερικὲς ἑβδομάδες, μέχρι ποὺ ἡ στάθμη σταθεροποιήθηκε καὶ ἐπιτεύχθηκε ἡ ἐπιθυμητὴ ἰσορροπία τοῦ σακχάρου. Διαπρεπεῖς ἰατροί, διαβητολόγοι καὶ βοτανολόγοι ἔχουν ἐπίσης πιστοποιήσει τὶς εὐεργετικὲς αὐτὲς ἀντιδιαβητικὲς ἰδιότητες τοῦ λαδιοῦ μαύρου κυμίνου καὶ στὸν ἄνθρωπο. Ὅμως, τὰ καλύτερα ἀποτελέσματα κατὰ τοῦ διαβήτη ἐπιτυγχάνονται συνδυάζοντας τὸ λάδι αὐτὸ μὲ ρύθμιση τῆς διατροφῆς, ἡ ὁποία πρέπει νὰ εἶναι χαμηλῆς περιεκτικότητας σὲ ὑδατάνθρακες, καὶ πλούσια σὲ πρωτεῗνες καὶ ὠμὰ λίπη.

ΥΠΟΤΑΣΙΚΟ
Χάρη στὶς ἀντιοξειδωτικὲς ἰδιότητες τοῦ μαύρου κυμίνου, τὸ λάδι του χρησιμεύει στὴν θεραπεία τῆς ὑπέρτασης καὶ ἄλλων καρδιοαγγειακῶν δυσλειτουργιῶν.

ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ
Ἔχει ἐπίσης ἰσχυρὲς ἀντιφλεγμονώδεις, βρογχοδιασταλτικὲς καὶ ἀντιισταμινικὲς ἰδιότητες. Συνεπῶς ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαιρετικὸ μέσο κατὰ τῶν ἀλλεργικῶν ἀντιδράσεων καὶ καταστάσεων.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
Τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο ἔχει πάρα πολλὲς καὶ διαφορετικὲς θεραπευτικὲς δυνατότητες, γι’ αὐτὸ πρὶν προχωρήσουμε νὰ ἐξετάσουμε τὶς συγκεκριμένες χρήσεις του, ἂς ἀνακεφαλαιώσουμε τὶς διάφορες δράσεις του. Παρ᾽ ὅλο ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπαριθμηθοῦν πολὺ περισσότερες μέσα ἀπὸ τὴν μακραίωνη ἐμπειρία χρήσης του, ὅλες οἱ δράσεις ποὺ παρατίθενται πιὸ κάτω ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τῶν τελευταίων 50 καὶ πλέον χρόνων.

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ
Ἀνακουφίζει ἢ μετριάζει τὸ αἴσθημα τοῦ πόνου.

ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΟ (ελμιθοκτονο – σκωληκοκτονο)
Καταστρέφει καὶ ἀπωθεῖ τὰ σκουλήκια ἀπὸ τὰ ἔντερα.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ (ἀντιμικροβιακὸ)
Καταστρέφει ἢ ἐμποδίζει τὴν ἀνάπτυξη παθογόνων βακτηρίων (μικροβίων) καὶ ἄλλων μικροοργανισμῶν.

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ
Μειώνει τὶς φλεγμονές.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΟ
Μειώνει δραστικὰ ἀλλὰ καὶ σταθεροποιεῖ τὰ ἐπίπεδα τοῦ σακχάρου στὸ αἷμα.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
Ἐμποδίζει ἢ καθυστερεῖ τὴν ζημιογόνο ὀξείδωση τῶν κυττάρων τοῦ σώματος. Ἰδιαίτερα χρήσιμο κατὰ τῶν ἐλευθέρων ριζῶν.

ΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ
Προκαλεῖ ἐφίδρωση κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πυρετοῦ, καὶ βοηθᾶ ἔτσι στὴν ἐλάττωση τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος καὶ τὴν ἀποβολὴ τῶν τοξινῶν.

ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟ
Ἐμποδίζει ἢ μειώνει τοὺς σπασμοὺς καὶ τὶς κράμπες.

ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
Ἐξουδετερώνει ἢ ἐμποδίζει τὴν ἀνάπτυξη κακοήθων ὄγκων (καρκίνου).

ΑΝΤΙΦΥΣΗΤΙΚΟ
Διεγείρει τὴν πέψη καὶ προκαλεῖ τὴν ἀποβολὴ τῶν ἀερίων ἀπὸ τὸ στομάχι καὶ τὰ ἔντερα.

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΟ
Διεγείρει τὴν διούρηση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀνακούφιση ἀπὸ τὸ πρήξιμο καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ σώματος ἀπὸ τὶς ὑπερβολικὲς ποσότητες νεροῦ.

ΧΩΝΕΥΤΙΚΟ
Διεγείρει τὴν παραγωγὴ χολῆς καὶ βοηθᾶ στὴν διαδικασία τῆς πέψης.

ΕΜΜΗΝΑΓΩΓΟ
Προάγει τὴν ἐμμηνόρροια καὶ τὴν ὀρθὴ λειτουργία της.

ΠΡΟΑΓΩΓΟ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
Διεγείρει καὶ αὐξάνει τὴν παραγωγὴ γάλακτος στὶς θηλάζουσες μητέρες.

ΥΠΟΤΑΣΙΚΟ
Χαμηλώνει τὴν ψηλὴ ἀρτηριακὴ πίεση.

ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ
Καταστέλλει ἢ προάγει τὴν λειτουργία τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος (ἀνάλογα μὲ τὴν περίσταση) γιὰ τὴν βέλτιστη ἐξισορρόπησή της.

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ
Ἔχει ἠρεμιστικὴ καὶ χαλαρωτικὴ ἐπίδραση στὰ ἔντερα.

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ἀνακουφίζει ἀπὸ φουσκώματα, διάρροια καὶ δυσκοιλιότητα.

ΠΡΟΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Προάγει τὴν μεγέθυνση τῶν ἀδένων. Ἀποτρέπει τὴν πιτυρίδα.